ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชนิตา ชัยศุภวัฒน์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หน้าหน้างานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการผู้แทนครู
กลุ่ม / แผนก : ครูพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี