ชื่อ - นามสกุล :นายวัชระ ไชยเพชร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรง
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรง
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการและเลขานุการ