ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกัลยรัตน์ สนชาวไพร
ตำแหน่ง :ครูจ้างสอน
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานจัดประสบการณ์ปฐมวัย
กลุ่ม / แผนก : งานประกันคุณภาพภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ครูประจำชั้น
หน้าที่ในกลุ่ม : ประจำชั้นอนุบาล