ชื่อ - นามสกุล :นางวัชรีย์ จันทรา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :10 หมู่ 2 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการและเลขานุการ